برخورد شهرداری محمدشهر با پیمانکار جمع آوری سگ های بی صاحب

به گزارش «تابناک البرز»؛ حامد نادری معاون خدمات شهری شهرداری محمدشهر گفت: با توجه به تخلف صورت گرفته توسط پیمانکار برخورد جدی با نامبرده صورت گرفته و نامبرده کتباً مورد توبیخ و جریمه ریالی قرار گرفته و در صورت تکرار چنین مواردی ضمن فسخ قرارداد، متخلف یا متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.