آمریکای هیزم‌کش، آتش‌بیار آشوب و حامی فتنه

حمایت واشنگتن از اغتشاشات در ایران/ واشنگتن قویاً از اغتشاشات و آشوب‌ها در این کشور حمایت می‌کند.

آمریکای هیزم‌کش، آتش‌بیار آشوب و حامی فتنه